Helminthopsis ás


A nyomfosszíliák szerepe az őskörnyezeti értelmezésben: áttekintés

G O L D R I N G 1 9 6 4 a nyomfosszíliákat hasz­ nálta az egykori üledékképződési sebesség, valamint az erózió mértékének megállapítására. Az helminthopsis ás alkalmazása a szekvenciasztratigráfiában 1 A szekvenciasztratigráfiai értelmezés alapja az egységeket elválasztó felületek felismerése.

Ezeket a felületeket általában a rétegsorban bekövetkező diszkonti­ nuitás jelöli ki. Sok ezek közül definiálható litológiai változással, de néhány esetben ez n e m alkalmazható. Ilyen esetekben a nyomfosszíliák egyéb rendel­ kezésre álló szedimentológiai, sztratigráfiai és őslénytani adatokkal együtt adhatnak segítséget a különböző típusú diszkordancia-felületek, szubmarin eróziós felületek, illetve kondenzációt jelző keményfelszínek felismerésére és genetikai értelmezésére.

A nyomfosszíliák alkalmazása két m ó d o n nyújt segítséget. Az egyik, a kemény aljzathoz kötött ichnofáciesek azonosítása. Ezek jelezhetik a réteg eredeti leülepedése és az ezután kialakult nyomegyüttesek között eltelt időt. A kemény aljzat kontrolálta ichnofáciesekre jellemző, hogy belevágnak az alatta jelenlévő, puhább aljzatba.

Ezzel tükrözik mind az eredeti üledékes környezetet, mind az erózió utáni helminthopsis ás. Az üledékképződés szünetében az aljzat modern parazitakezelések hetett, kialakítva az új ichnofáciest.

Ilyen esetekben meg kell állapítani az eredeti üledék mekkora a belféreg az üledékképződés idejében fennálló környezeti paraméte­ rek rekonstruálásáhozaz erózió után kialakult ichnofáciest azaz a kemény­ felszínhez tartozó ichnofáciestvalamint a fedő réteg ichnofáciesét az üledék­ képződés szünetének becslésére.

Általában a kemény aljzathoz kötött ichno­ fáciesek azonosítása ekvivalens a rétegtani diszkontinuitások felismerésével. A nyomfosszíliákban bekövetkező vertikális változások, melyek helminthopsis ás az üledékes környezet megváltozását a következők: - az helminthopsis ás viselkedésének változása, - a nyomfosszíliák diverzitásának változása, mely jelezheti helminthopsis ás a helminthopsis ás talom csökkenését, a víz turbulenciájának megnövekedését, vagy az oxigén­ ellátásban bekövetkező változást, - a nyomfosszíliák gyakoriságának változása.

A nyomfosszíliák szerepe az őskörnyezeti értelmezésben: áttekintés - PDF Free Download

Relatív alacsony tengerszint esetén a medence peremén általános erózió zajlik. Abban az esetben, ha az erózió tenger alatti kanyonban zajlik, nagyobb esély v a n a felszín benépesülésére, mint szárazföldi erózió esetében.

féreg gyógyszer egy gyermek számára hogyan lehet megszabadulni az összes parazitától egyszerre

H a a tenger p e r e m é n alakul ki a kanyon, akkor az ichnofáciesek elterjedése alapján kirajzolható a későbbiekben bekövetkező maximális tengerelöntés felszíne, a tenger egykori partvonala H A Y W A R D 1 9 7 6. A relatív tengerszint emelkedése elönti a kisvíz idején szárazra került, vagy sekély, mozgatott vízzel, laza, erodálható üledékkel borított területeket.

Az elöntés gyakran jár erózióval, mely transzgresszív bázistörmelék kialakulásához vezethet. A transzgresszív eróziós felszínek szubmarin eróziós felszínekazaz az elöntési, illetve kimélyülési felszínek a leggyakoribb példái a széles körben elter­ jedő k e m é n y aljzat kontrolálta ichnofáciesek kialakulásának. Főképp azért, mert az elöntött felszín az alacsony üledékképződési rátának köszönhetően, kedvező feltételeket teremt a tengeri élőlények megtelepedésének Helminthopsis ás E M B E R T O N et al.

A transzgresszív eróziós felszínekhez kapcsolhatók a paraszekvenciák is, melyeket tengerelöntési, vagy helminthopsis ás felszín határol.

E m e n t é n a vízmélység gyors növekedése bizonyítható.

helminthopsis ás

A szemcseméret lecsökken, a bioturbáció mér­ téke m e g n ő. Az alján gyakran található transzgresszív bázistörmelék, de gyors kimélyülés esetén ez kimaradhat. A bioturbáció mértéke és a nyomfosszíliák mennyisége azonban csökken.

Alattuk viszont, a parthomlok üledékeiben gyakoriak a Skolithos és a Cruziana ichnofáciesbe tartozó nyomok. Ezek n a g y o n hosszú idő alatt lerakódott vékony rétegek, melyek a hemipelágikus, vagy pelágikus üledékképződés lassú volta miatt alakulnak ki.

Helminths Part 1

Amikor szinszediment litifikáció zajlik az aljzaton, akkor a kőzetté válás előtti járatok, és a kőzetté válás utáni furatok jól elkülöníthetők egymástól B R O M L E Y 1 9 7 5. A kőzetté válás előtti üledék tartalmazhat mind helminthopsis ás aljzatra, mind félig konszolidált aljzatra utaló nyomokat. A kondenzált rétegek felismerése fontos mind a sztratigráfia, mind a fáciesanalízis szempontjából.

Ugyanakkor biosztratigráfiai elemzésekkor, ha a mintavételt n e m végzik elég sűrűn, könnyen figyelmen kívül maradhatnak, és ez látszólagos időhézagot ered­ ményezhet. A mélyvízben kialakult kondenzált rétegek ichnológiai jegyei különösen jól ismertek. Általában a rétegek helminthopsis ás, mely alacsony oxigénkoncent­ rációra, valamint a bentosz élőlények extrém életfeltételeire utal.

Ezek a rétegek általában magas szervesanyag- de alacsony oxigéntartalmúak és kevés bentosz foraminiferát tartalmaznak.

Szójegyzék active fül: aktive Verfüllung - ném. N e m tévesztendő össze a helminthopsis ás nomenklatúra bioglífájával, mely a biogén eredetű talpjegyeket jelöli, megkülönböztetve őket a fizikai eredetű mechanoglífáktól.

Az áramlatok elszállíthatják ezeket az adott területről. A járatot kitöltő anyag burrow fillvagy a járatfal lining és az aljzat közötti felület.

helminthopsis ás helmint rossz kezelés

A feltöltődés lehet aktív backfillv a g y passzív gravitációs. Paleoceanography 1, Springer-Verlag, New York, Unwin Hyman, London, p. Western Interior.

Navigációs menü

FREY, R. W : Ichnology - the study of fossil and recent lebensspuren. Geoscience Canada, Budapest, Sect. Elsevier, Amsterdam, Geological Society of America and Univ.

Nyomfosszília

White, Boston, p. Matematikai és Természettudományi Értesítő 55, Stockholm Förhandl, 8 71 8 1 - 2 3 0. E eds. Response To Sea Level Change. Geological Association of Canada: Nature 3 2 7 Geologie Paläontologie Abhandlungen helminthopsis ás 6 Wiley, New York, Issues 9 Magyar Geofizika Továbbképző Füzetek 1 3 4 Kézirat beérkezett: